top of page

Prynhawn Da,

 

Mae Tybed yn fenter gymdeithasol addysgol newydd sy'n anelu at ailfeddwl addysg trwy arloesi a phartneriaethau ac rydym wrth ein boddau i adael chi wybod fod ein gwefan newydd bellach yn fyw.

 

Partneriaethau Ysgol a Chymuned ar gyfer Arloesi

 

Mae un o'n mentrau allweddol yn ymwneud â chreu partneriaethau cynaliadwy rhwng ysgolion a'u hasedau cymunedol, i gefnogi'r trawsnewid i Gwricwlwm i Gymru. Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am fynegiadau o ddiddordeb gan ysgolion a hoffai gymryd rhan, felly cysylltwch â ni.

 

Darllen argymelledig: Ecosystemau Dysgu Lleol: Modelau sy'n Dod i'r Amlwg

 

Hefyd, fe'n comisiynwyd yn ddiweddar gan yr Athro Bill Lucas i ysgrifennu erthygl am ein dull: Ecolegau Creadigol mewn Ysgolion

 

Dysgu Proffesiynol

 

‘Mae arweinyddiaeth ddysgu yn gofyn am greadigrwydd ac yn aml dewrder’ (Istance a Stoll, 2013) Llawlyfr OECD ar gyfer Amgylcheddau Dysgu Arloesol

 

Ymunwch â ni ar gyfer ein cwrs Arweinyddiaeth Greadigol ar-lein nesaf ar 30 Medi a 7 Hydref, 4 - 5.45yp

 

Gwrandwch: Cawsom wahoddiad i gymryd rhan mewn podlediad am Arweinyddiaeth Greadigol gyda Tegwen Ellis, Prif Weithredwr yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol. Gallwch wrando yma.

 

Darllen a Gwrando dros yr Haf

 

Gobeithio y cewch chi seibiant haeddiannol dros yr haf ond os ydych chi'n chwilio am ysbrydoliaeth addysgol, rydyn ni wedi bod yn gwrando ac yn darllen yn ddiweddar:

 

Radio 4 - Ailfeddwl Addysg

 

Dyfodol Addysgu a'r Mythau sy'n Ei Ddal yn Ôl - Yr Athro Guy Claxton

 

Ond cofiwch ei fod hefyd yn fwy nag iawn i fod:

 

 

Cofion Cynnes,

 

Nia

1.jpg

Good Afternoon,

 

Tybed is a new educational social enterprise aiming to rethink education through innovation and partnerships and we’re thrilled to let you know that our new website is now live.

 

School and Community Partnerships for Innovation

 

One of our key initiatives is around creating sustainable partnerships between schools and their community assets, to support the transition to Curriculum for Wales.  We’re currently looking for expressions of interest from schools who would like to get involved, so please get in touch.

 

Recommended reading: Local Learning Ecosystems: Emerging Models

 

Also, we were recently commissioned by Professor Bill Lucas to write an article about our approach: Creative Ecologies in Schools

 

Professional Learning

 

‘Learning leadership requires creativity and often courage’. (Istance and Stoll, 2013) OECD’s Handbook for Innovative Learning Environments.

 

Join us for our next online Creative Leadership course on the 30 September and 7 October, 4 – 5.45pm

 

Recommended listening: We were invited to take part in a podcast on Creative Leadership with Tegwen Ellis, Chief Executive of the National Academy for Educational Leadership.  You can listen here.

 

Summer Reading and Listening

 

We hope you have a well-deserved break over the summer but if you’re looking for some educational inspiration, recently we’ve been listening and reading:

 

Radio 4 – Rethink Education

 

The Future of Teaching and the Myths That Hold it Back – Professor Guy Claxton

 

But remember it’s also more than ok to be:

 

 

 

Best Wishes,

 

Nia

2.jpg
bottom of page